:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ยินดีให้บริการ
ประธานกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)