:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ยินดีให้บริการ
สมาชิกสภา อบต.
นายสุชาติ วิเชียรวงศ์
ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
093-7481824
นายกระจ่าง ศรีชาย
รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
061-4705998
นายอภินันทศักดิ์ แสงบ้านยาง
เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
093-6537687
นายธนากร อ่อนทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
081-4675684
นายนพดล โสมะเกิด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
093-7783918
นายสุธรรม จันทร์ปาน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
098-3740803
นายณรงค์ รุ่มจิตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
063-0964210
นายสุธรรม ฤกษ์เกิด
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
.
นายภนพศักดิ์ แท่นเพชร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
086-3795503
นายกฤษฎาพันธ์ กระมล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
088-6028854
นายวิโชติ รัดเกล้า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
062-4733543