:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ยินดีให้บริการ
กองคลัง
นางโชติกา ชูประเสริฐ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางจิรนันท์ ไชยพงศ์
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
นางโชติกา ชูประเสริฐ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางเสาวนีย์ เชี่ยวชาญ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางนิรมล หมื่นแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวปริยาวี พรหมจรรย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุวรรณญา วิสาละ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวรุ่งนภา ชุมบ้านยาง
จ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษี