:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ยินดีให้บริการ
กองคลัง
นางจิรนันท์ ไชยพงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางจิรนันท์ ไชยพงศ์
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
นางโชติกา ชูประเสริฐ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวสุวรรณญา วิสาละ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางนิรมล หมื่นแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวปริยาวี พรหมจรรย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวรุ่งนภา ชุมบ้านยาง
จ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษี