:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ยินดีให้บริการ
กองช่าง
นายประเสริฐ พืชผล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 081-6765873
นายสิทธิชัย เรนทร
พนักงานสูบน้ำ
นางสาวดวงหทัย อ่อนทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายณัฐวุฒิ วิเชียร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา