:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 077-391-212 E-mail : office@banyang.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ
นายประเสริฐ พืชผล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
โทร 081-6765873
นายประเสริฐ พืชผล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
โทร 081-6765873
นางสาวสรัลนุช แก้ววีด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางโชติกา ชูประเสริฐ
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง