:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ยินดีให้บริการ
สำนักปลัด
นายประเสริฐ พืชผล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
081-6765873
นายประเสริฐ พืชผล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
081-6765873
นางสาวสรัลนุช แก้ววีด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวพรทิพา ธาดาจร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวสรัลนุช แก้ววีด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวธัชกร วงศ์วชิรา
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
นางสาววริษา รัตนกระจ่าง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวธัญวลัย สุเวช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางมยุรี พิมพมร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปานทิพย์ ภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวชูศรี จันทร์ปาน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวบุรัษกร ขันแก้ว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางณปภัช ยืดยาว
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวรัชนี โอทอง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวพรภิพา แก้วนุ้ย
แม่บ้าน
นายสานนท์ วิสาละ
นักการภารโรง
นายนริทร์ ชุมบ้านยาง
คนงานทั่วไป
นายสมพร ดีสงคราม
คนงานทั่วไป
นายวันชัย อ่อนทอง
พนักงานรักษาความปลอดภัย